Regulamin serwisu działającego w domenie saloplan.com

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy prowadzony jest przez Mariusza Pełkę wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Pełka SilverByte wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 7511542616, REGON: 242964644, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 3 Maja 1/8, 41-500 Chorzów, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@saloplan.com.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis działający w domenie saloplan.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży Usług prezentowanych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami i wizytówkami.
 7. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
 8. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 9. Serwis stanowi system służący do:
  1. zarządzania salonami kosmetycznymi (fryzjerskimi, odnowy biologicznej oraz wszelkimi innymi salonami z branży beauty) przez Partnerów
  2. oraz rejestrowania przez Użytkowników wizyt na Usługi świadczone przez Partnerów.
 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu działającego w domenie saloplan.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu działającego w domenie saloplan.com użyte są w celach informacyjnych.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. kodeksu cywilnego,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.,
  4. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 2 Definicje
 1. Panel - system teleinformatyczny prowadzony przez Usługodawcę, umożlwiający zarządzanie Kontem Partnera za pośrednictwem Serwisu oraz dokonywanie Rezerwacji przez Użytkowników na usługi świadczone przez Partnerów.
 2. Serwis - aplikacja internetowa Usługodawcy działająca pod adresem system.saloplan.com lub panel.saloplan.com umożliwiająca Partnerowi na korzystanie z systemu do zarządzania salonem z branży kosmetycznej.
 3. Usługodawca - Mariusza Pełka wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Pełka SilverByte wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 7511542616, REGON: 242964644, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 3 Maja 1/8, 41-500 Chorzów, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@saloplan.com.
 4. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (Użytkownik lub Partner), korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. Użytkownik - Usługobiorca, będący Konsumentem, który zawierza zawrzeć lub zawarł Umowę o świadczenie Usługi z Partnerem.
 6. Partner - Usługobiorca będący Przedsiębiorcą, posiadający Konto Partnera i korzystający z Serwisu Usługodawcy.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu działającego w domenie saloplan.com.
 10. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 11. Formularz kontaktowy - formularz dostępny na stronie internetowej w domenie saloplan.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej w domenie saloplan.com umożliwiający stworzenie Konta Partnera. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Partnerowi. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Partner jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 13. Konto (profil) partnera - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Partnera, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Partnera, w tym dane o złożonych Zamówieniach.
 14. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 15. Usługa - usługa świadczona przez Partnera w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na rzecz Klienta, będąca przedmiotem Umowy między Użytkownikiem a Partnerem.
 16. Umowa - umowa o świadczenie Usługi zawarta między Użytkownikiem a Partnerem zawierana w związku ze złożoną Rezerwacją.
 17. System opinii - Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Usług wykonywanych przez Partnerów.
 18. Formularz rezerwacji - formularz umożliwiający Użytkownikowi dokonanie Rezerwacji na Usługę u wybranego Partnera.
 19. Rezerwacja - oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi z Partnerem.
 20. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Partnerem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 21. Produkt - dostępna w Serwisie usługa Subskrypcji świadczona przez Usługodawcę, pozwalająca na korzystanie przez Partnera z wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Partnerem a Usługodawcą.
 22. Subskrypcja - odpłatna Usługa Elektroniczna pozwalająca Partnerowi na dostęp do rozszerzonych funkcjonalności w ramach Panelu.
 23. Zamówienie - oświadczenie woli Partnera stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.
 24. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej w domenie saloplan.com umożliwiający złożenie Zamówienia na Subskrypcję.
 25. Okres rozliczeniowy - czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Partnera liczony wg miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca udostępnia cztery Okresy Rozliczeniowe, które trwają odpowiednio 1, 3, 6 oraz 12 miesięcy.
§ 3 Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu działającego w domenie saloplan.com korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. założenie Konta Partnera za pośrednictwem Formularza Rejestracji,
  2. Formularz Kontaktowy,
  3. Newsletter,
  4. System Opinii,
  5. Formularz Rezerwacji,
  6. zakupienie Subskrypcji poprzez Formularz Zamówienia.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
§ 4 Warunki świadczeniia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt od 1.1 do 1.5 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 1.6 Regulaminu przez Usługodawcę na rzecz Partnera jest płatne zgodnie z ceną wskazaną na stronie Serwisu.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Partnera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii, komentarza lub zaprzestania zamieszczania jej przez Użytkownika. Usługobiorca zobowiązuje się:
   1. nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących świadczonych przez Partnerów Usług,
   2. dodawać obiektywne opinie w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny świadczonych przez Partnerów Usług,
   3. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu dokonania Rezerwacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania Rezerwacji albo zaprzestania jej składania przez Użytkownika,
  6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia na Subskrypcję w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej "Cookies" oraz JavaScript.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu działającego w domenie saloplan.com w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu działającego w domenie saloplan.com oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.
 9. Usługodawca zastrzega prawo do edycji lub usunięcia treści, w tym zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  6. reklamujące inne serwisy, w tym serwisy konkurencyjne,
  7. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym.
 10. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danej treści z Serwisu działającego w domenie saloplan.com, informując jednocześnie o tym fakcie danego Partnera, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie daną treść, Partner dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Usługobiorcami.
§ 5 Umowa sprzedaży
 1. Informacje dotyczące Produktu oraz jego zamawiania.
  1. Usługodawca prowadzi sprzedaż usługi Subskrypcji poprzez Serwis,
  2. informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu działającego w domenie saloplan.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Partner, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie,
  3. cena Subskrypcji uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN),
  4. cena Subskrypcji uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Partnera Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Partnera Zamówienia,
  5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis system.saloplan.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  6. w celu złożenia Zamówienia, Partner ma obowiązek rejestracji Konta w Serwisie,
  7. warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie działającego pod adresem system.saloplan.com przez Partnera jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia zgodnie z pkt 1.5 oraz 1.7 Regulaminu,
  2. po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie,
  3. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Partnera jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, które zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4. z chwilą otrzymania przez Partnera wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Partnerem, a Usługodawcą,
  5. każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Partnera podany w Formularzu Zamówienia.
 3. Sposoby płatności.
  1. Usługodawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (TPay.com),
  2. w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Partner dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków,
  3. Partner zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w ciągu 15 minut od chwili jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej,
  4. Usługodawca rozpocznie świadczenie usługi Subskrypcji dopiero po jej opłaceniu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy,
  5. Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Partnerów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Partnera sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz anulowanie Subskrypcji.
  1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem, który nie jest Konsumentem, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Partnera żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  2. Partner ma możliwość anulowania Subskrypcji w każdym czasie za pośrednictwem swojego Konta,
  3. z chwilą anulowania Subskrypcji, Partner traci dostęp do płatnych funkcjonalności Serwisu.
§ 6 Dokonywanie rezerwacji
 1. W celu zarezerwowania Usługi u konkretnego Partnera, Użytkownik musi dokonać Rezerwacji poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji wraz ze wskazaniem dnia oraz godziny wykonania Usługi.
 2. Do skutecznego zarezerwowania Usługi dochodzi dopiero z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji przesłanego przez Partnera. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji następuje poprzez przesłanie wiadomości do Użytkownika na adres mailowy wskazany przez niego w Formularzu Rezerwacji i zawiera wszystkie istotne postanowienia dotyczące zawartej między Partnerem a Użytkownikiem Umowy (w tym informacje dotyczące możliwości oraz skutków odwołania Rezerwacji). Z chwilą otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik oraz Partner są związani Rezerwacją.
 3. Użytkownik ma obowiązek dokonania płatności za Usługę bezpośrednio u Partnera w miejscu wykonania Usługi lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (TPay.com), o ile dany Partner udostępnia tę formę płatności.
 4. Stronami zawartej w ten sposób Umowy o świadczenie Usługi jest Użytkownik oraz Partner.
§ 7 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@saloplan.com,
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 5 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu działającego w domenie saloplan.com Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@saloplan.com,
  2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
  4. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.
§ 9 Własność intelektualna
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej w domenie saloplan.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Mariusza Pełki wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Pełka SilverByte wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 7511542616, REGON: 242964644. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony w domenie saloplan.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony w domenie saloplan.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi działającemu w domenie saloplan.com zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
§ 10 Odpowiedzialność
 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim bez istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.
 3. Każdy Partner jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw Konsumenta.
 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.